كافه كتاب
براي پاسخ به نيازهاي مشتريان در بخش كتاب بزرگسال كافه ي كوچكي هست كه دوستداران كتاب مي توانند از خودشان با فنجاني قهوه پذيرايي كنند و با آرامش كتاب هاي مورد علاقه شان را انتخاب نمايند.