نشر الکترونیک
در مجاورت قفسه كتاب هاي آموزش زبان در طبقه همكف فروشگاه فرهنگ، قفسه هاي محصولات نشر الكترونيك واقع شده است. پيوند موضوعي اين دو بخش و هم پوشاني مراجعان به اين دو بخش علت اين جانمايي بوده است. محصولات نشر الكترونيك فروشگاه فرهنگ، دامنه وسيعي از موضوعات مختلف براي گروههاي مختلف سني را شامل مي شود. آموزش مهارت هاي مختلف از جمله حوزه هايي است كه نشر الكترونيك در آن موفق عمل نموده از اين رو در انتخاب منابع اين بخش براي عرضه به مشتريان مورد توجه فروشگاه فرهنگ بوده است.