نشریات
در بخش كتاب فروشگاه فرهنگ ميزي به نشريات اختصاص داده شده است. نشرياتي در فروشگاه فرهنگ عرضه مي شوند كه معمولا تاريخ مصرف ندارند. مجموعه كم نظيري از نشريات تخصصي (فصلنامه ها و ماهنامه ها) به ويژه در حوزه فرهنگ و با موضوعات اجتماعي ، ادبي، هنر و معماري و ... در اين فروشگاه عرضه مي شوند. بخش نشريات فروشگاه فرهنگ از بخش هاي مورد توجه مشتريان فروشگاه است.